Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem N v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
na - -nna      
na - or      
na ohni - urwa      
na Západě - númëa      
nabrat vodu - calpa-      
nabýt na objemu - tiuya      
nacpat - nir-   min. č. nindë
 

 
náčelník - haran      
načervenalý - roina      
nad - pella   postpozice  mimo 
nad - -nna      
nad - or      
nadávat - nurru-      
nadávat - yarra-      
nadbytek - úvë      
naděje - estel      
nádhera - alcar     též alcarë 
nádherný - alcarin     člověk 
nádherný - vanya      
nádherný - alcarinqua      
nádoba - venë      
nádoba - calpa     na vodu 
nádoba na pití - sungwa      
nádoba na pití - yulma      
nadvláda - hérë      
nádvoří - cormë      
náhlý - alarca      
náhlý - larca      
nahnat strach - ruhta-      
náhoda - ambarma      
nahoru - am-   předpona   
nahoru - ama      
nahoru - amba      
náhrdelník - firinga      
náhrobek - noirë      
nahromaděný - par-      
nahromaděný - parna      
nahý - helda      
nachový - nasar      
najít - hir-      
najít - tuv-      
náklad - cólo  
 

 
nakloněný - penda      
nakonec - mettassë      
nálada - inwisti      
naléhání - hortalë      
naléhat - horta-      
naléhavost - hormë      
naléhavý - hórima      
nalezený - hirna      
nalézt - hir-      
nalézt - tuv-      
nalít - ulya-   min. č. ulyanë   
namačkaný - sangaina      
námaha - mótalë      
namáhat se - móta-      
namáhavý - mótima      
námořník - ciryamo      
námořník - ciryaquen      
nanebevzetí - orosta      
nápad - intya      
nápadný - minda      
napěnit - falasta-      
nápěv - lirilla      
napíchat - erca-      
napjatý - tunga      
naplněný - quanta      
naplnit - quat-      
naplnit hrůzou - ruhta-      
napnout - lenu-      
napnout luk - cúna-      
napnutý - tunga      
nápoj - suxë      
nápoj Valar - limpë      
napomáhat - resta-      
naposled - yalúmë    

minule

 
naposledy - mettassë      
naprosto - aqua      
napříč - arta      
napsaný - tenca      
napsat - tec-      
národ - -nor      
národ - lië      
národ - nórë      
narodit se - nosta-      
narození - nosta      
narozeniny - nosta      
narozený - nóna      
narůstat - yonta-      
nářečí - questa      
nářek - miulë      
nářek - nainië      
nářek - nairë      
nářek - nyényë      
nářek - yaimë      
nařídit - can- *    
nařídit - vala-      
naříkající - nainala      
naříkající - yaimëa      
naříkat - naina-      
naříkat - nyéna-      
naříkat - yaita-      
naříkavý - yaimëa      
nařízení - namna      
nařízení - axan      
nás - me      
nás - met  

duál

 
 
nasáklý vodou - liquë      
nasáklý vodou - mixa      
násilí - ormë      
násilný - naraca      
následně - apo      
následník - neuro    

stoupenec

 
následovat - hil-      
následovat - hilya-      
následovník - hildë      
následovník - hildo      
naslouchající - lasta      
naslouchat - hlar-      
naslouchat - lár-      
naslouchat - lasta-      
nasmrdět - yolo-      
nástraha - neuma      
nástroj - yaima      
nástup - órë      
naše - -lma  

inkl.

 
 
naše - -lva   duál   
naše - -mma  

exkl.

 
 
naše - elma  

inkl.

 
 
naše - elva  

duál

 
 
naše - emma  

exkl.

 
 
natáhnout - lenu-      
nátlak - mausta      
nato - san      
naučit se - nol-      
nauka - issë      
nauka - nólë      
nával lidí - sanga      
navlhlý - nítë      
návrat - entulessë      
navrátit se - entul-      
navrhnout - auta-      
návyk - haimë      
navždy - oialë      
navždy - tennoio      
Nazgûl - Úlairë      
naznačit - tana-      
naznačovat - tana-      
náznak - ausa     mlhavý 
názor - selma      
naživu - coina  
 

 
naživu - cuina      
ne -      
ne - lala      
ne - lau      
ne - laumë      
ne -      
ne dost - úfárë      
ne- - áva   imperativ  například áva carë! "nedělej to!" 
ne- - ú-    

zpravidla v negativním smyslu

 
ne- - il-      
ne- - ava-   předpona  ve významu "zakázané" například avaquétima "nevyslovitelné; něco, co se nemá vyslovovat" 
ne- - ava-   předpona sloves  opak; například latya "otevřít", avalatya "zavřít" 
ne- - ala-   před samohláskou: al-  záporná předpona 
ne- - ala   imperativ  například ala tecë "nepiš" 
ne- - ála # imperativ  například ála tecë "nepiš" 
ne- - al-   před souhláskou: ala-  záporná předpona 
nebe - hellë      
nebe - menel      
nebe - telimbo      
nebeský - airëa     svatý 
nebeský - airë   airi-  svatý 
neblahý - umbarwa      
nebo - var      
neboť - ten      
neboť - an      
nebozez - teret      
nebude - úva-      
nebýt - um-      
necivilizovaný - verca      
něco - nat      
něco - aiqua *    
nečistý - vára      
nedaleko - harë      
nedbat - hehta-      
nedefinovatelný - néca    

nejasný

 
nedělat - um-  

odpovídá angl. "don't", "won't"

 
 
neděle - ëarenya      
nedělej - áva   imperativ  například áva carë! "nedělej to!" 
nedostačovat - úfarya-      
nedostačující - úfárëa      
nedostatek - úfárë      
nedovolit - ava-  
 

 
neduživý - engwa      
nehet - taxë      
nehostinnost - erdassë      
nehostinný - erda      
nehybný - tulca      
nechat - avarta-      
nechat něčeho - hauta-      
nechráněný - helda      
nechť - nai      
nechuť - yelma      
nechuť - avanir      
nechutný - yelwa      
nej- - an-   před p: am-; před l, r, s: al-, ar-, as-   
nejasný - néca      
nejasný obrys - ausa      
nejdůležitější - héra      
nejdůležitější - yessëa      
nejjasnější - ancalima      
Nejjasnější - Ancalimë     ženské jméno 
Nejjasnější - Ancalimon     mužské jméno 
nejkrásnější - anwanya *    
nejkrásnější - anwanima *    
nejkrásnější - ancalwa *    
nejkrásnější - anírima *    
nejokrajovější - erúmëa      
nejposlednější - tella      
nejstarší - anyára #
 

 
nejvyšší bod - ingwa      
nejvzdálenější - erúmëa      
nejzadnější - tella      
nejzářivější - ancalima      
nejzazší - métima      
nejzazší - tyelima      
někdejší - yara      
někdo - aiquen     kdokoli 
někdo - námo      
někdo - quén      
nekonečné období - oialë      
nekonečné období - oio      
nekonečný - iltyelin      
nelidský - nwalca      
nelítostný - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
nelítostný - naraca      
neměnný - sanca      
neměnný - tulca      
nemluvně - lapsë      
nemoc - cailë      
nemoc - lívë      
nemoc - quámë      
nemoc - caimassë     upoutání na lůžko 
nemocný - caila      
nemocný - caimassëa      
nemocný - laiwa      
nemoudrý - alasaila      
němý - ómalóra      
nenasytnost - milmë      
nenasytný - milca      
nenáviděný - sancë      
nenávidět - moc-      
nenávidět - tev-      
nenávidět - yelta-      
nenávist - tevië      
nenávist - yelma      
nenávistný - sanca      
nenechat pokračovat - nuhta-      
není - úyë      
není - umë      
neodvratně určit - martya-      
neohroženost - cánë      
neohroženost - verië      
neohrožený - verya      
neochotný - avar      
neochvějný - tulca      
neochvějný - voronda      
neochvějný - vorondië      
neotřesitelný - tulca      
nepoctivý - raica      
nepočtatelný - únótima      
nepoddajný - tulunca      
neporušený - poica      
neposkvrněnost - venessë      
nepovšimnutý - hehtaina      
nepřátelský - cotya      
nepřetržitě - voro      
nepřevyprávitelný - únyárima      
nepřipouštět - stama-      
nepřítel - cotumo      
Neptun - Nénar      
nerozštěpitelný - ilterenda      
nerozumný - alasaila      
nesčetný - únótima      
nesčetný - avanótë      
nesený - colla      
neschválit - váquet-      
neskrývající nic - helda      
nesmělý - caurëa      
nesmrtelný - ilfirin      
nesnadný - tarya      
nesnášet - moc-      
nesnášet - tev-      
nespočetný - únótima      
nespočetný - avanótë      
nespoutaný - verca      
nést - col- #    
nést se - lutta-    

vznášet se

 
nestvůra - ulundo      
nestvůra - arauco  
 

 
nešťastný - nyérëa      
neštěstí - nyérë      
netečný - lorda      
netvor - ulundo      
netvor - úvánimo      
neúcta - yaiwë      
neudělat - va-  

odpovídá angl. "don't", "won't"

 
 
neuposlechnout - váquet-      
neuposlechnout - avaquet-      
neúprosný - sincahonda      
neurčitý - néca      
neurčitý obrys - ausa      
neuspět - quel-      
neustále - voro      
neustálý - vorima      
neústupný - norna      
neústupný - tulca      
nevěsta - indis      
nevlídný - tarya      
nevole - avanir      
nevolník - mól      
nevšímat si - hehta-      
nevýbojný - caurëa      
nevyslovený - alaqueta *    
nevyslovitelný - avaquétima     to, co se nemá vyslovovat 
nevyslovitelný - úquétima      
nezaujatý - faila      
nezdravost - lívë      
nezdravost - quámë      
nezdravý - engwa      
nezkažený - alahasta      
nezlomný - tulca      
nezlomný - voronda      
nezničený - alahasta      
nezřetelný - néca      
nezvlněný - lára      
než - an     anglicky "until" 
něžný - maxa      
něžný - moica      
nic - únat      
nic neskrývající - helda      
ničemný - faica      
ničit - hasta-      
nikdo - úner      
nikdo - úquen      
nikdy - úlúmë      
nikoliv - lala      
níra - vůle      
nit - lia      
nit - línë      
nitro - órë    

vnitřní mysl

 
nízký - faica    

podlý

 
nížina - nanda      
noc - hui      
noc -      
noc - lómë      
noc - mórë      
noclehárna - caimasan   caimasamb-   
Nogrod - Návarot      
noha - tál   pl. tali
 

spodní část nohy

 
noha - telco  

pl. telqui

 
 
nora - hróta      
norma - axan      
normální - sanya      
nos - mundo    

čumák

 
nos - nengwë      
nosit - col- #   věci i oblečení 
nositel - colindo      
nosník - tulto      
nosový - nengwëa      
nošený - colla     na sobě 
nov - ceuran  
 

 
nové slunce - ceuranar     po slunovratu 
nový - sinya      
nový - vinya      
nový - céva      
nový měsíc - ceuran  
 
nov
 
Nový rok - yestarë    

první den roku

 
nový život - laito      
nucen - nauta      
nutit - horta-      
nutit - mauya-      
nutit - or-  

impersonální sloveso

 
 
nutit - nir-   min. č. nindë
 

 
nutkání - maurë      
nutkat - or-   impersonální sloveso   
nutnost - hormë      
nůž - sicil      
nymfa - falmarin  

pl. falmarindi

 
 
nymfa - wingil  

pl. wingildi

 
 
nyní -      
nyní - sin