Písmo

Tengwar v češtině


Způsob zapisování češtiny pomocí tengwar samozřejmě není nikde kanonicky uveden. Dá se ale do jisté míry vycházet ze zásad používání tengwar pro různé jazyky, jak je Tolkien popisuje v dodatku E k Pánu prstenů. Mohou tedy existovat různé způsoby, jak přidělit čekým hláskám jednotlivé znaky. Snažil jsem se dát dohromady způsob co nejpřijatelnější pro češtinu a zároveň co nejlogičtější.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že tengwar je foneticky založené písmo a to by mělo platit i pro češtinu. Český pravopis tak úplně fonetický není (i když víc než třeba anglický nebo francouzský), a proto ani zápis češtiny pomocí tengwar se nedá úplně mechanicky převést z latinky. Podrobněji na určité záludnosti upozorním u jednotlivých písmen.
Pro využití jednotlivých sad vycházím z toho, co Tolkien píše o západštině: V jazycích jako západština, které hodně používaly souhlásky jako naše č, dž, š, se pro ně obvykle používala III. sada, a v takovém případě se IV. sada používala pro normální hlásky k-ové (calmatéma). Protože taková charakteristika platí i pro češtinu, držel jsem se tedy tohoto schématu (takže t, p, č, k namísto t, p, k, kw jako v klasickém módu).

Základní písmena
tyellë I.
tincotéma
II.
parmatéma
III.
calmatéma
IV.
quessetéma
1. tinco parma calma quesse
�I-1
t
II-1
p
�III-1
č
IV-1
k
2. ando umbar anga ungwe
�I-2
d
II-2
b
�III-2
IV-2
g
3. súle formen aha hwesta
�I-3
ť
II-3
f
�III-3
š
IV-3
ch
4. anto ampa anca unque
�I-4
ď
II-4
v
�III-4
ž
IV-4
h
5. númen malta noldo nwalme
�I-5
n
II-5
m
�III-5
ň
IV-5
6. óre vala anna wilya
�I-6
ř
II-6
w
�III-6
j
IV-6
-

Písmena v 1. a 2. tyellë (t, p, č, k a d, b, , g) se drží logického rozvržení a nepotřebují snad další vysvětlení. sice není v češtině moc časté, ale může se hodit například pro zápis slova angaumbartehta ánúmen - džbán.
3. a 4. tyellë: thúle a anto se v Quenye používají pro hlásky th a dh. Ty se ale v češtině nevyskytují, a tak se nabízí použití pro české souhlásky ť a ď, které jsou poměrně podobné a do těchto pozic celkem logicky zapadají. Například: silme nuquernatehta íthúle - síť thúletehta ihwestatehta o - ticho, antotehta írómentehta a - díra, antotehta equessetehta anúmen - děkan. Jak vidíte, patří písmena thúle a anto i tam, kde se v češtině píše t a d, ale vyslovuje ť a ď.
5. tyellë: Nosovky númen, malta a noldo znamenají n, m a ň analogicky k jednotlivým sadám. noldo patří všude tam, kde se ň vyslovuje, i pokud se tam nepíše: calmatehta únoldo - kůň, noldotehta itincotehta s - nic, noldotehta equesseandotehta oněkdo. Znak nwalme by podle stejného systému měl značit zadopatrové n, které se vyskytuje například ve slově banka. Takové rozlišení ale podle mě není nijak nutné a banka můžeme docela dobře zapsat i s pomocí númen. Dal bych proto přednost účelnosti před systematičností (podobně jako například v klasickém módu u písmen v 2. tyellë). Pro jednodušší psaní češtiny je podle mého názoru výhodné využít písmeno nwalme pro velmi častou nosovkovou kombinaci , která se foneticky vyskytuje například ve slovech mně, město nebo mnich, Zapsáno v tengwar tedy: nwalmetehta e, nwalmetehta esilmetincotehta o, nwalmetehta ihwesta – jak vidíte, ušetří se tím dost místa oproti zápisu maltanoldotehta e, maltanoldotehta esilmetincotehta o, maltanoldotehta ihwesta.
6. tyellë: óre se v klasickém módu používá pro neznělé r například na koncích slov. V čestině se podobně dá využít pro neznělé ř, které se vyskytuje na koncích slov nebo po neznělých souhláskách. Takže například parmatincotehta eóre - páteř, calmaóretehta emaltatehta enúmenkřemen.

Přídatná písmena
rómen arda lambe alda
r
ř
l
ľ
silme silme
nuquerna
esse esse
nuquerna
s
s
z
z
hyarmen hwesta
sindarinwa
yanta úre
h
q
-
-u
rómen a lambe se používají pro r a l, takře arda a alda by přirozeně měly odpovídat nějakým příbuzným hláskám: pro arda se nabízí ř (tentokrát znělé) a alda můžeme rezervovat pro ľ, což sice není přímo české písmeno, ale může se nám hodit například pro zápis některých slovenských jmen. Takže: ardatehta eparmatehta a - řepa, nosičtehta oumbarardatehta í - obří, ardatehta eunquetehta oóre - Řehoř, aldatehta uumbartehta omaltatehta írómen - Ľubomír.
silme a esse znamenají s a z, jejich obrázené varianty silme nuquerna a esse nuquerna jsou určené pro případ, kdy je třeba nad písmeno umístit nějakou tehtu. Například: calmatehta osilme - kos, calmatehta osilme nuquernatehta a - kosa, rómenessenúmentehta í - rázný, rómentehta aesse nuquernatehta itinco - razit.
Pro h sice už máme píspeno unque, ale hyarmen je všeobecně užívaný a poměrně nezaměnitelný znak pro h v různých módech tengwar, takže by byla škoda ho nevyužívat. Jeho drobná nevýhoda je, že se nad něj hůř umísťují tehtar, ale je možné k tomu přistupovat podobně jako u silme a silme nuquerna; tedy s tehtar používat unque, ale jinak dát přednost hyarmen. Takže: unquetehta orómentehta a - hora, parmarómenhyarmen - práh, hyarmenrómentehta aando - hrad. Ale vcelku je asi jedno, který znak pro h se využije.
Písmeno q by se sice dalo foneticky zapsat jako kv, tedy quesseampa, ale pokud ho chceme zapisovat jedním znakem (a například tím odlišit přejatá slova, ve kterých se q píše), nabízí se znak hwesta sindarinwa, který ostatně vznikl za podobným účelem (zapisování sindarského hw, které se v Quenye nevyskytovalo).
Znak úre je možné v češtině využít stejným způsobem, jako v klasickém módu - to znamená pro zapisování dvojhlásek končících na u. V tomto případě se tedy obrací obvyklé pořadí písmene a tehty (tehta se čte před úre značícím u). Například: lambeúretehta oquessetehta a - louka, ampatehta oandoúretehta o - vodou, úretehta atincotehta orómen - autor. V případě, že dvě samohlásky stojí zvlášť a netvoří dvojhlásku, tak se samozřejmě místo úre použije obvyklý zápis s krátkým nosičem pro druhou samohlásku: parmatehta onosičtehta uquessetehta áessequessetehta a - poukázka, esse nuquernatehta anosičtehta ucalmatehta oampatehta atinco - zaučovat.
Tehtar
ómatehtar další tehtar
a
á
(j)
e
é
zdvojení písmene
i, y
í, ý
-s
o
ó
u
ú, ů
Ómatehtar označující samohlásky se píší vždy nad předcházející písmeno, protože čeština má více slov, které začínají souhláskami než samohláskami. Jelikož i a y se v češtině vyslovují prakticky stejně, stačí pro ně jedna tehta -
.
Dlouhé samohlásky se píší zdvojenými tehtar (v případě a se
nahradí
).
V klasickém módu tehta
, která se píše pod písmeno (v případě lambe dovnitř), znamená změkčení, přepisované pomocí y. V češtině nastává podobný případ tam, kde po souhlásce následuje j (i pokud se nepíše). Takže například: ampatehta ytehta eardatehta itinco - věřit, umbartehta ytehta eancanúmentehta í - běžný, parmatehta ytehta enúmentehta a - pěna, númentehta aparmatehta ytehta atincotehta í - napjatý.
Zdvojení souhlásky se zapisuje pomocí tehty
, která se umisťuje stejně jako
. Například: númentehta eannatehta zdvojenítehta asilmenoldotehta eannaharmatehta í - nejjasnější, nosičtehta oandotehta zdvojenítehta anúmentehta í - oddaný, ampatehta iharmatehta zdvojenítehta í - vyšší.
Háček připojený dolů k písmeni znamená, že po daném písmeni následuje s. Podoba háčku se liší v závislosti na konkrétním písmenu: tincotehta s - c (ts), parmatehta s - ps, calmatehta s - x. Důležitý je způsob psaní c, které není nikde jinde přímo v tabulce uvedeno. tincotehta s sice přesně znamená ts, ale to je zvukově s naším c téměř totožné (zkuste si ts vyslovit rychleji). A proč nemá c vyhrazen nějaký vlastní znak? Protože podle vší logiky tengwar je právě tento zápis přirozený a není tedy zvláštní důvod zavádět pro něj ještě jiný znak - navíc takhle to není nijak složité.
Pomocné znaky
nosič krátký nosič
dlouhý nosič dlouhý nosič
Pokud slovo začíná samohláskou, a příslušná tehta se tedy nedá umístit nad jiné písmeno, použije se krátký nosič, který nijak neovlivňuje výslovnost, jen poskytuje místo pro tehtu (a podobně když se vyskytnou dvě po sobě jdoucí samohlásky). Například: nosičtehta anúmenantotehta elambe - anděl, nosičtehta oandoampatehta aunquetehta a - odvaha, nosičtehta urómentehta oessetehta enúmentehta í - urozený, parmatehta olambetehta onosičtehta osilmetincorómentehta oampa.
Dlouhý nosič se používá pro dlouhé samohlásky. Například: dlouhý nosičtehta usilmeparmatehta ytehta ehwesta - úspěch. Stejně tak je ale možné použít krátký nosič a délku samohlásky vyznačit zdvojenou tehtou: nosičtehta úsilmeparmatehta ytehta ehwesta - úspěch.

zdroje:
Amanye Tenceli
Tengwar (gorvin.mysteria.cz)
České tengwar (tengwar.szm.sk)

Příklad textu

tincoóretehta i parmarómentehta stincotehta enúmentehta i parmarómentehta o quesserómentehta álambetehta e nosičtehta elambeformendlouhý nosičtehta u parmatehta oando númentehta eumbartehta emalta Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
silme nuquernatehta eandomalta ampalambeandotincotehta stehta úmalta tincorómenparmatehta asilmelambetehta íquessetehta ú ampa silme nuquernatehta ínoldotehta íhwesta esse quessetehta amaltatehta enoldotehta e Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
andotehta eampaannatehta etinco maltatehta uancatehta úmalta quessetehta aancaandotehta í annatehta e quesse silmemaltarómentincotehta i nosičtehta oandosilmeúretehta oesse nuquernatehta enúmen Devět mužům: každý je k smrti odsouzen,
annatehta eandotehta enúmen parmarómentehta o tincotehta emaltanúmentehta éunquetehta o parmatehta ánúmentehta a annatehta enúmenanca andolambetehta í númentehta a tincorómentehta únoldotehta e Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně
ampa esse nuquernatehta emaltatehta i maltatehta orómenandotehta orómen quesseandotehta e silme nuquernatehta e silmenúmenúretehta oumbartehta í harmatehta erómentehta o silme nuquernatehta e harmatehta erómentehta emalta

v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
annatehta eandotehta enúmen parmarómentehta stincotehta enúmen ampalambetehta áandonúmentehta e ampaharmatehta emalta annatehta eandotehta enúmen annatehta imalta ampathúletehta emalta quesseancatehta e Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
annatehta eandotehta enúmen ampaharmatehta ehwestanúmentehta i parmaóretehta iampatehta eandotehta e andotehta o tincotehta emaltanúmentehta otincotehta i silmeampatehta áancatehta e Jeden všechny přivede, do temnoty sváže
ampa esse nuquernatehta emaltatehta i maltatehta orómenandotehta orómen quesseandotehta e silme nuquernatehta e silmenúmenúretehta oumbartehta í harmatehta erómentehta o silme nuquernatehta e harmatehta erómentehta emalta

v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.Zveřejněno: 4. září 2008
zpět