Písmo

Klasický mód tengwar


Tyto tabulky ukazují nejobvyklejší způsob psaní s tengwar v quenye, takzvaný klasický mód. Charakteristické pro něj je zapisování samohlásek pomocí ómatehtar a pořadí souhlásek v prvním tyelle: t, p, c, qu (na quenijskou výslovnost se můžete podívat sem). Klasický mód je úzce přizpůsobený pro zapisování quenyi a využívá poměrně přísných pravidel tohoto jazyka. Hlásky, které se v quenye nevyskytují, tedy nejde klasickým módem zapsat, a naopak některé časté skupiny souhlásek se pro zjednodušení zapisují jedním znakem. Například souhláska d se v quenye může vyskytovat jedině ve skupinách nd, rd, ld a nemůže stát sama o sobě. Proto v klasickém módu neexistuje žádný znak pro d, ale existují znaky ando - nd, arda - rd, alda - ld.
Klasický mód je významný i v tom, že obecně používaná jména jednotlivých písmen jsou zpravidla založena na jejich výslovnosti právě v klasickém módu, i když v jiných jazycích nebo módech se dané písmeno může používat pro jinou hlásku. Například anca - anca odpovídá v klasickém módu nc, zatímco v jiných módech slouží například pro hlásky ž nebo gh.

Základní písmena
tyellë I.
tincotéma
II.
parmatéma
III.
calmatéma
IV.
quessetéma
1. tinco parma calma quesse
tinco t parma p calma c quesse qu
2. ando umbar anga ungwe
ando nd umbar mb anga ng ungwe ngw
3. súle formen aha hwesta
thúle (s) formen f harma h hwesta hw
4. anto ampa anca unque
anto nt ampa mp anca nc unque nqu
5. númen malta noldo nwalme
númen n malta m noldo (ñ) nwalme nw
6. óre vala anna wilya
óre r vala v anna - vilya w
Poznámky k jednotlivým písmenům
 • umbar - umbar obyčejně znamenalo mb, protože b samotné se v Quenye nevyskytuje. Pokud se ale použila kombinace znaků lambeumbar, tak se výsledek četl jako lb, nikoli jako *lmb. Tento shluk souhlásek se v Quenye vyskytuje velmi zřídka. Například nosičtehta ulambeumbartehta anúmen - ulban. Někteří mluvčí ale používali lb místo lv. Pak se dal použít tento zápis, například nosičtehta olambeumbartehta aóre - olbar (normálně nosičtehta olambevalatehta aóre - olvar).
 • thúle - thúle/súle se původně používalo pro th, ale když se tento zvuk v Quenye přeměnil na s, používal se znak thúle dále v těch slovech, kde se původně vyskytovalo th (například thúledlouhý nosičtehta ulambetehta e - súlë na rozdíl od silmedlouhý nosičtehta erómentehta e - sérë). Nicméně není bezpodmínečně nutné se tímto pravidlem řídit a místo thúle se dá použít silme. Je tedy možné psát i silmedlouhý nosičtehta ulambetehta e - súlë
 • harma - harma/aha se používá tam, kde se h čte jako "ch". To bylo původně ve všech slovech, později jen uprostřed slova (proto vzniklo rozlišení písmen harma - aha a hyarmen - hyarmen) a nakonec jen ve ht, například ve slově tincotehta eharmatincotehta arómen - tehtar.
 • noldo - noldo se ve staré Quenye používalo pro ñ, například právě ve slově noldotehta oaldatehta oÑoldo, ale hláska ñ později splynula s n, a tak se i místo písmene noldo začalo používat númen, takže: númentehta oaldatehta oNoldo.
 • nwalme - nwalmë odpovídá pouze nw na začátku slova, kde vzniklo z původního ñw. V jiných pozicích se nw zapisuje jako númenvilya.
 • óre - óre je znak pro r na konci slov a před souhláskami, zatímco před samohláskami se r zapisuje znakem rómen - rómen. Tak například rómentehta ámaltatehta enúmen - ráma, calmatehta asilme nuquernatehta aóre - casar, nosičtehta aórenúmentehta anúmendlouhý nosičtehta orómentehta e - Arnanórë.
 • anna - anna - toto písmeno nemá samo o sobě v Quenye žádný význam; používá se ale (z estetických důvodů) stejným způsobem jako krátký nosič, pokud by se měla ke krátkému nosiči měla dát tehta pro y a zároveň ómatehta pro samohlásku, protože takový krátký nosič (jako nosičtehta ytehta a) by připadal elfům poněkud přetížený a z estetických důvodů na tomto místě použili písmeno anna: annatehta ytehta a. Například tedy annatehta ytehta aantotehta a - yanta, tincoúretehta iannatehta ytehta a - tiuya.
 • vilya - vilya se používá pro w, které se v Quenye vyskytuje jen uvnitř slova. Skupina nw se zapisuje númenvilya jen pokud je uvnitř slova, zatímco na začátku (kdy vzniklo z dřívějšího ñw) se píše písmenem nwalme. Například: nosičtehta anúmenvilyatehta aóre - anwar, maltatehta elambevilyatehta a - melwa.
Přídatná písmena
rómen arda lambe alda
rómen r arda rd lambe l alda ld
silme silme
nuquerna
esse esse
nuquerna
silme s silme nuquerna s esse ss esse nuquerna ss
hyarmen halla yanta úre
hyarmen h halla - yanta -i úre -u
 • rómen - rómen - pouze r před samohláskami (viz óre).
 • arda - arda - pro častou kombinaci souhlásek rd se pro jednouduchost zápisu používá jediný znak. Například: nosičtehta eardatehta e - erdë.
 • alda - alda - podobně jako arda. Například ve slově annatehta ytehta ualdatehta a - yulda.
 • silme a silme nuquerna - silmë a silmë nuquerna se výslovností nijak neliší. Běžným znakem pro s je silme, ale silme nuquerna se používá tehdy, když je třeba nad písmeno umístit nějaké tehtar. Například nosičtehta olambetehta osilme - olos, hyarmentehta osilmetincotehta a - hosta, silme nuquernatehta aangatehta a - sanga.
 • esse a esse nuquerna - essë a essë nuquerna - stejný případ jako silme a silme nuquerna, oba znaky se používají pro ss. esse nuquerna se používá často tehdy, když je potřeba nad písmeno umístit tehtu, ale není to nutné; ve stejném případě se občas používá i esse. Například lambetehta aessetehta e i lambetehta aesse nuquernatehta e - lassë.
 • halla - halla se původně používalo pro h, ale znělé h bylo později převzato písmenem hyarmen. halla se tak používá pouze pro zápis neznělého hr a hl. Například: hallarómentehta ívalatehta e - hrívë, hallalambetehta ocalmatehta e - hlócë.
 • Písmena yanta a úre se používala pro zjednodušené zapisování dvojhlásek, tedy v případě Quenyi těch kombinací samohlásek, které mají na druhém místě i nebo u, to znamená: ei, ai, oi, ui, iu, eu, au, ou. V těchto případech tedy pro Quenyu nezvykle písmeno označovalo druhou samohlásku, zatímco příslušná tehta první samohlásku. Například: calmayantatehta amaltatehta a - caima, formenyantatehta unúmentehta e - fuinë, úretehta arómentehta e - aurë, tincoúretehta icalmatehta o - tiuco.
Tehtar
ómatehtar další tehtar
a
-y
e
é
zdvojení písmene
i
í
-s
o
ó
u
ú
 • Ómatehtar označující samohlásky se píší vždy nad předcházející písmeno, například ve slovech calmatehta orómentehta imaltatehta a - corima, númentehta uquessetehta erómennúmentehta a - nuquerna. a se píše obyčejně pomocí trojice teček
  , ale někdy je tento zápis zjednodušován do podoby stříšky
  . Protože a je nejčastější hláska v Quenye, někdy se při zápisu dokonce vynechává úplně a při čtení je třeba si ji domyslet tak, aby slovo dávalo smysl. Například: calmatehta alambemaltatehta a - calma se dá zapsat calmalambemalta.
 • Dlouhé samohlásky je možné psát buď s použitím dlouhého nosiče (viz níže), nebo zdvojováním příslušných tehtar (to se netýká tehty
  ). Například: quessedlouhý nosičtehta arómentehta e - quárë, númentehta énúmentehta imaltatehta e - nénimë, nosičtehta olambetehta órómentehta e - olórë, calmatehta únúmentehta a - cúna.
 • Dvě tečky
  pod písmenem nebo uvnitř (v případě lambe) znamenají změkčení dané hlásky, které se přepisuje pomocí y. Protože y v Quenye není samohláska, tak po takovém písmeni obyčejně ještě nějaká samohláska následuje, přičemž se k jednomu písmeni připíší obě tehty. Např. tincotehta ytehta a - tya, calmatehta ytehta e - cye a lambetehta ytehta a - lya.
 • Podobně jako s
  se zachází i s tehtou
  , která označuje zdvojení daného písmene. V Quenye je možné zdvojit pouze souhlásky t, c, m, n, r, l a s, takže praktické použití vypadá takto: tincotehta zdvojení - tt, calmatehta zdvojení - cc, maltatehta zdvojení - mm, númentehta zdvojení - nn, rómentehta zdvojení - rr, lambetehta zdvojení - ll (pro ss je samostatné písmeno esse).
 • Háček připojený dolů k písmeni znamená, že po daném písmeni následuje s. Podoba háčku se liší v závislosti na konkrétním písmenu: tincotehta s - ts, parmatehta s - ps, calmatehta s - x.
Pomocné znaky
nosič krátký nosič
dlouhý nosič dlouhý nosič
Pokud slovo začíná samohláskou, a příslušná tehta se tedy nedá umístit nad jiné písmeno, použije se krátký nosič, který nijak neovlivňuje výslovnost, jen poskytuje místo pro tehtu. Například: nosičtehta arómentehta anúmen - aran ("král"), nosičtehta esilmetincotehta elambe - estel ("naděje").
Dlouhý nosič se používá pro dlouhé samohlásky. Například: dlouhý nosičtehta irómentehta e - írë ("touha"), rómendlouhý nosičtehta amaltatehta alambedlouhý nosičtehta ocalmatehta e - rámalócë ("okřídlený drak").

zdroj: Amanye Tenceli

Příklad textu

yantatehta a lambeúretehta arómentehta inosičtehta e lambetehta aantotehta aóre lambetehta aesse nuquernatehta i silmedlouhý nosičtehta urómentehta inúmentehta enúmen Ai! laurië lantar lassi súrinen,
annatehta ydlouhý nosičtehta enúmentehta i dlouhý nosičtehta unúmendlouhý nosičtehta otincotehta imaltatehta e valatehta e rómendlouhý nosičtehta amaltatehta aóre nosičtehta aaldatehta arómentehta onúmen Yéni únótimë ve rámar aldaron!
annatehta ydlouhý nosičtehta enúmentehta i valatehta e lambetehta iantotehta e annatehta ytehta ualdatehta aóre vilyatehta e nosičtehta avaladlouhý nosičtehta anúmentehta inosičtehta eóre Yéni ve lintë yuldar avánier
maltatehta i nosičtehta orómentehta omaltatehta aardatehta i lambetehta iesse nuquernatehta e maltatehta irómentehta uvilyadlouhý nosičtehta orómentehta evalatehta a mi oromardi lisse-miruvóreva
nosičtehta aandodlouhý nosičtehta unúmentehta e parmatehta elambetehta zdvojenítehta a valatehta aardatehta o tincotehta elambetehta zdvojenítehta umaltatehta aóre Andúnë pella, Vardo tellumar
númentehta u lambeyantatehta unúmentehta i annatehta ytehta aesse nuquernatehta enúmen tincotehta iantotehta ilambetehta aóre nosičtehta i nosičtehta elambetehta enúmentehta i nu luini yassen tintilar i eleni
dlouhý nosičtehta omaltatehta arómentehta ytehta o yantatehta arómentehta etincodlouhý nosičtehta arómentehta i lambedlouhý nosičtehta irómentehta inúmentehta enúmen ómaryo airetári-lírinen.


silmedlouhý nosičtehta i maltatehta anúmen nosičtehta i annatehta ulambemaltatehta a númentehta inúmen nosičtehta eunquetehta aantotehta uvalatehta a Sí man i yulma nin enquantuva?


nosičtehta anúmen silmedlouhý nosičtehta i tincotehta iantotehta alambetehta zdvojenítehta e valatehta aardatehta a yantatehta onosičtehta olambetehta oesse nuquernatehta enosičtehta o An sí Tintallë Varda Oiolossëo
valatehta e formentehta anúmentehta ytehta aóre maltadlouhý nosičtehta arómentehta ytehta atinco nosičtehta elambetehta eantodlouhý nosičtehta arómentehta i nosičtehta oóretincotehta anúmentehta e ve fanyar máryat Elentári ortanë
nosičtehta aóre nosičtehta ilambetehta ytehta e tincotehta inosičtehta eóre nosičtehta uandotehta ulambedlouhý nosičtehta avalatehta e lambetehta uumbartehta ulambetehta e ar ilyë tier undulávë lumbulë;


nosičtehta aóre silme nuquernatehta iandotehta anúmendlouhý nosičtehta orómentehta inosičtehta elambetehta zdvojenítehta o calmayantatehta atincotehta a maltatehta oórenúmentehta inosičtehta e ar sindanóriello caita mornië
nosičtehta i formentehta alambemaltatehta alambetehta inúmentehta zdvojenítehta aóre nosičtehta iumbartehta e maltatehta etinco nosičtehta aóre hyarmendlouhý nosičtehta isilme nuquernatehta inosičtehta e i falmalinnar imbë met, ar hísië
nosičtehta uantodlouhý nosičtehta uparmatehta a calmatehta alambetehta acalmatehta irómentehta ytehta o maltadlouhý nosičtehta irómentehta i yantatehta onosičtehta alambetehta e untúpa Calaciryo míri oialë.
silmetehta edlouhý nosičtehta i valatehta anúmenvilyatehta a númendlouhý nosičtehta a rómendlouhý nosičtehta omaltatehta elambetehta zdvojenítehta o valatehta anúmenvilyatehta a valatehta alambetehta imaltatehta aóre Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar!
númentehta amaltadlouhý nosičtehta arómentehta inosičtehta e númenyantatehta a hyarmentehta irómentehta uvalatehta alambetehta ytehta e valatehta alambetehta imaltatehta aóre Namárië! Nai hiruvalyë Valimar.
númenyantatehta a nosičtehta elambetehta ytehta e hyarmentehta irómentehta uvalatehta a númentehta amaltadlouhý nosičtehta arómentehta inosičtehta e Nai elyë hiruva. Namárië!Zveřejněno: 25. září 2007
zpět