Encyklopedie


Rohan

Calenardhon, Jízdmarka, Marka, Rochand

Riddermark, Mark


Calenardhon - provincie Gondoru, ohraničená Bílými horami, Rohanskou branou, jižním koncem Mlžných hor, lesem Fangornem, Lipavou, Anduinou až k Emyn Muilu a ústí Entvy, a Hraničním potokem.
Rohan - Království Seveřanů, založené roku 2510 Eorlem Mladým, když mu gondorský správce Cirion daroval celou zemi Calenardhon (viz Amon Anwar)
Eorl Mladý přišel z dalekého severu z Éothéodu. Přivedl své vojsko na pomoc Gondorským v těžké situaci v bitvě na Poli Celebrantu. Vládnoucí správce Gondoru mu za to dal darem Calenardhon, aby v něm vytvořil své vlastní království, protože tato země byla řídce osídlená a Gondor ji mohl stěží ubránit. Eorl tak učinil a přivedl veškerý svůj lid sem, kde se stal králem země, kterou nazvali Jízdmarka. Gondorští ji však pojmenovali Rochand (roch = "kůň") protože národ byl proslulý svými koňmi a jezdeckým uměním. Název Rochand se později změnil na Rohan. Sídelním městem království se stal Edoras, kde byla za Eorlova syna Brega postavena Zlatá Síň – Meduseld.
K Rohanu patřila také starobylá pevnost Aglarond na západě Calenardhonu, postavená kdysi Dúnadany, zatímco protilehlá pevnost Angrenost s věží Orthank zůstala pod vládou Gondoru.
Rohan byl často napadán od západu Vrchovci, kteří Rohiry nenáviděli a útočili na ně kdy mohli. Největší útok přišel 2758 za vlády krále Helma Kladiva, v roce Dlouhé zimy. Obyvatelé Rohanu se museli ukrýt do několika málo pevností, král se bránil v pevnosti Hlásce, zatímco Vrchovci obsadili Edoras. Vyhnáni byli až na jaře, když Gondor poslal posily. Král Helm však mezitím umrzl.
Po Helmovi se stal králem jeho synovec Fréaláf, který tak zahájil druhou řadu králů Marky. Při jeho korunovaci se objevil čaroděj Saruman s bohatými dary a nabídl se, že se usadí v Železném pase a bude Rohirům pomáhat. Byly mu dány klíče od Orthanku, což se později ukázalo jako špatné - ačkoliv měl na začátku pravděpodobně dobré úmysly, v pozdější době už se staral jen o sebe. Začal ve svém sídle shromažďovat skřety, poloskřety a Vrchovce a stal se hrozbou pro Rohan. 3019 svedl proti Rohirům dvě bitvy u brodů přes Želíz a jeho veliké vojsko vyšlo dobýt Rohan, ale bylo poraženo v bitvě o Hlásku. Po tomto vítězství se Rohirové vydali na pomoc Gondoru a přijeli do bitvy na Pelennorských polích, kde pomohli k vítězství, ale v boji padl král Théoden.
Po Théodenovi se stal králem jeho synovec Éomer, který zahájil třetí řadu králů.

Přehled významných událostí v průběhu dějin týkajících se Rohanu
1977 T.v. Frugmar vede Éothéod na Sever.
2063 Sauron ustupuje a skrývá se na Východě. Začíná Ostražitý mír.
2459 Narozen Léod, otec Eorla Mladého.
2460 Konec Ostražitého míru. Sauron se posílen vrací do Dol Gulduru.
2485 Narozen Eorl Mladý.
2501 Smrt Léoda, Eorl se stává pánem Éothéodu a krotí Felarófa.
2510 Skřeti a Východňané zaplavují Calenardhon. Eorl Mladý vítězí na Poli Celebrantu. Rohirové se usídlují v Calenardhonu.
2512 Narozen Brego, syn Eorlův.
2544 Narozen Bregův druhý syn Aldor.
2545 Nový nájezd Východňanů. Eorl padne v bitvě na Vysočině.
Nastupuje Brego.
2569 Brego dokončuje Zlatou síň v Edorasu.
2570 Bregův syn Baldor vstupuje do Zapovězených dveří a ztrácí se.
Nastupuje Aldor Starý.
Narozen Aldorův syn Fréa.
2594 Narozen Fréův syn Fréawine.
2619 Narozen Fréawinův syn Goldwine.
2644 Narozen Goldwinův syn Déor.
2645 Nastupuje Fréa.
2659 Nastupuje Fréawine.
2668 Narozen Déorův syn Gram.
2680 Nastupuje Goldwine.
2691 Narozen Gramův syn Helm.
2699 Nastupuje Déor.
2710 Vrchovci obsazují opuštěný kruh Železného pasu.
2718 Nastupuje Gram.
2726 Narozen Helmův synovec Fréaláf.
2741 Nastupuje Helm Kladivo.
2752 Narozen Fréaláfův syn Brytta.
2758 Rohan napaden od západu i od východu a obsazen. Helm Rohanský se uchyluje do Helmova žlebu. Wulf se zmocňuje Edorasu.
2758-9 Dlouhá zima. Velké utrpení a ztráty na životech v Eriadoru a v Rohanu.
2759 Helmova smrt. Fréaláf vypuzuje Wulfa a zahajuje druhou řadu králů Marky. Saruman se usídluje v Železném pasu.
2780 Narozen Bryttův syn Walda.
2798 Nastupuje Brytta.
2800-64 Skřeti ze Severu obtěžují Rohan.
2804 Narozen Waldův syn Folca.
2830 Narozen Folcův syn Folcwine.
2842 Nastupuje Walda.
2851 Skřeti zabíjejí krále Waldu.
Nastupuje Folca.
2858 Narozeni Folcwinovi synové, dvojčata Folcred a Fastred (syn Folcwineův).
2864 Folca umírá na zranění ze souboje s pralesním kancem.
Nastupuje Folcwine.
2870 Narozen Folcwinův třetí syn Fengel.
2885 Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor. Synové Folcwina Rohanského zabiti ve službách Gondoru.
2903 Nastupuje Fengel.
2905 Narozen Fengelův syn Thengel.
2943 Thengel si bere Morwen z Lossarnachu.
2948 Narozen Thengelův syn Théoden.
2953 Nastupuje Thengel.
Saruman se stahuje do Železného pasu, ujímá se ho a opevňuje se.
2957-80 Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.
2963 Narozena Thengelova dcera Théodwyn.
2980 Théoden se stává králem Rohanu.
Narozen Théodenův syn Théodred.
2989 Théodwyn si bere Éomunda z Východních úvalů, vrchního maršála Marky.
2991 Narozen Éomundův syn Éomer.
2995 Narozena Éomundova dcera Éowyn.
c. 3000 Saruman se opovažuje použít Orthanckého kamene, ale je lapen do léčky Sauronem, který má Kámen Ithil. Zrazuje Radu.
3017 Éomer se stává maršálem Marky.
3019 Válka o Prsten.
Bitvy u Brodů přes Želíz. Smrt Théodreda.
Bitva o Hlásku.
Bitva na Pelennorských polích. Smrt Théodena.
Éomer se stává králem Rohanu.
3021 Éomer si bere Lothíriel, dceru knížete Imrahila z Dol Amrothu.
63 Č.v. Nastupuje Elfwine Sličný.zpět