Písmo

Obecné užití tengwar


Tento mód, který je nejlépe ze všech zaznamenán, se označuje jako "obecné užití" (v originále "the general use"). Byl používaný pro quenyu i sindarin, ale jak dokládají zaznamenané texty, i pro různé další jazyky. Jako o "obecném" se o něm mluví v souvislosti s dobou, kdy se odehrává Pán prstenů, takže je možné, že v dřívějších obdobích natolik obecně používán nebyl. Původ má ale starý, protože tímto nebo velice podobným módem je napsán i nápis na Jednom prstenu, který byl ukován v první polovině Druhého věku. O tomto nápisu se říká, že je napsán po způsobu Eregionu, takže možná právě v Eregionu má obecné užití svůj původ. Celkově se ale jedná o mód, který je spojený s lidmi. Známé texty, které jsou jím napsány, jsou většinou v angličtině (což v kontextu Tolkienova světa ukazuje na západštinu) a texty v elfských jazycích jsou většinou nějak spojeny s lidmi.
Jedná se o mód s ómatehtar, tedy samohlásky nejsou zapisovány pomocí samostatných písmen, ale pomocí tehtar nad písmeny. Kromě toho existují další tehtar a modifikace písmen, která upravují jejich význam. V tabulce níže jsou sice některé znaky přepsány jako samohlásky, ale běžně se pro zápis samohlásek nepoužívaly.
U písmen uvádím jejich obvyklý přepis v latince, případně také označení podle IPA (Mezinárodní fonetické abecedy).

Základní písmena
tyellë I.
tincotéma
II.
parmatéma
III.
calmatéma
IV.
quessetéma
1. tinco parma calma quesse
tinco t parma p calma č quesse k (c)
2. ando umbar anga ungwe
ando d umbar b anga ungwe g
3. súle formen aha hwesta
thúle th (θ) formen f harma š hwesta ch
4. anto ampa anca unque
anto dh (ð) ampa v anca ž unque gh (ɣ)
5. númen malta noldo nwalme
númen n malta m noldo ny/ň nwalme ŋ
6. óre vala anna wilya
óre r vala w/-u anna y/j/-i vilya (a)
Poznámky k základním písmenům
 • quesse (quesse) - k se v elfských jazycích vždy přepisuje jako c, je to ale stejná hláska.
 • thúle (súle) - th (θ) odpovídá anglickému th ve slovech thing nebo throne.
 • anto (anto) - dh (ð) odpovídá anglickému th ve slovech there nebo those.
 • unque (unque) - gh (ɣ) je zhruba znělá varianta českého ch. (Je to něco trochu jiného než h. Může se vyslovovat například ve spojení abych byl)
 • nwalme (nwalme) - ŋ je nosovka, která odpovídá českému n ve slově banka nebo anglickému ng ve slově ring.
 • óre (óre) znamená r pouze na konci slova, jinak se používá rómen.
 • vala (vala) se používá pro w (tam, kde není možné použít tehtu
  - viz níže). V sindarštině se používá také jako -u v rámci dvojhlásek.
 • anna (anna) se používá pro y tam, kde není možné použít tehtu
  . Také se vyskytuje jako i v rámci dvojhlásek.
 • vilya (vilya) se většinou nepoužívá.
Přídatná písmena
rómen arda lambe alda
rómen r arda rd/rh lambe l alda ld/lh
silme silme
nuquerna
esse esse
nuquerna
silme s silme nuquerna s esse ss/z esse nuquerna ss/z
hyarmen hwesta
sindarinwa
yanta úre
hyarmen h hwesta sindarinwa hw (ʍ) yanta -e, i- úre -u
Poznámky k přídatným písmenům
 • arda (arda) a alda (alda) v quenye znamenají obyčejně rd a ld (stejně jako v klasickém módu), v sindarštině a západštině rh a lh, což jsou neznělé varianty r a l.
 • silme nuquerna (silmë nuquerna) má stejný význam jako silme, ale používá se tam, kde je potřeba nad písmeno umístit nějakou tehtu.
 • esse (esse) a esse nuquerna (esse nuquerna) - podobně jako u silme a silme nuquerna. V quenye a sindarštině tato písmena znamenají ss, v západštině z.

Modifikace souhlásek

Zdvojení
Zdvojení souhlásek bylo symbolizováno tehtou
(tedy vodorovnou čárou nebo mírnou vlnovkou) umístěnou pod písmenem, například tincotehta zdvojení - tt, noldotehta zdvojení - nn, quessetehta zdvojení - cc. V případě písmene lambë se pak tehta umísťovala dovnitř: lambetehta zdvojení.
Nosovky
Před každou souhlásku je možné umístit nosovku, která patří do stejné sady. To znamená, že podle tabulky jde vždy o hlásku v 5. tyellë a ve stejné sadě. Provádí se to tehtou
umístěnou nad písmenem, například tincotehta n - nt, umbartehta n - mb. U písmen v 5. tyellë je jedno, jestli tehtu
umístíme nad nebo pod písmeno, protože význam je logicky stejný: númentehta zdvojení i númentehta n znamená nn.
Následující w
Labializace souhlásek, tedy následující w, se zapisuje pomocí tehty
umístěné nad písmeno: andotehta w - dw, ungwetehta w - gw, númentehta w - nw, quessetehta w - kw (v quenye přepisováno jako qu).
Následující s
Následující s po dané souhlásce se stejně jako v klasickém módu zapisuje pomocí zaobleného háčku, připojeného vpravo dole k obloučku písmene. Háček může mít různou podobu podle tvaru písmene, ke kterému se připojuje: tincotehta s - ts, parmatehta s - ps, quessetehta s - x.

Samohlásky

Použití samohlásek v tomto módu je v různých textech poměrně variabilní, ale za základní podobu můžeme považovat stejné přiřazení samohlásek k tehtar jako v klasickém módu.
Dlouhé samohlásky se zapisují pomocí dlouhého nosiče, ale je možné použít také zdvojené tehtar. Stejnou funkci může pro a plnit stříška
, i když stříška se někdy používala pouze jako zrychlený zápis tří teček
.

Ómatehtar
a
á
e
é
i
í
o
ó
u
ú
Tehtar se někdy umísťovaly nad předcházející písmeno, někdy nad následující. Záleželo pravděpodobně na zvyklostech jazyka, který byl zapisován (tedy v quenye nad předcházející souhlásku, v sindarštině nad následující), ale ani tím není stoprocentně nutné se řídit. Podstatné je držet se v rámci jednoho textu stejných pravidel..
Dvojhlásky

Příklady textu

Sindarština
lambetehta eessetehta eóretehta a tincolambetehta equessetincotehta ntehta oóretehta a rómentehta aungwetehta arómentehta onúmen rómentehta athúletehta arómentehta onúmennosičtehta inúmentehta o antotehta elambetehta ehyarmenrómentehta anúmen ungwetehta ntehta alambenúmentehta ntehta ethúletehta anosičtehta a ampatehta irómentehta aandotehta ntehta aannatehta unúmennosičtehta itincotehta ntehta a rómentehta enúmentehta i andolambetehta othúletehta onúmentehta e thúletehta eannatehta ulambe
Elessar Telcontar Aragorn Arathornion Edhelharn anglennatha iVaranduiniant erin dolothen Ethuil

Quenya
Porovnání klasického módu a různých variant obecného užití pro quenyu:
Klasický mód: nosičtehta etinco nosičtehta enosičtehta arómentehta elambetehta zdvojenítehta o nosičtehta eandotehta orómentehta enúmentehta zdvojenítehta a nosičtehta utincotehta úlambetehta inosičtehta enúmen. silme nuquernatehta inúmentehta omaltatehta e maltatehta arómentehta uvalatehta anúmen nosičtehta aóre hyarmentehta ialdatehta inúmentehta ytehta aóre tincotehta enúmentehta zdvojení nosičtehta aumbartehta aóremaltatehta etincotehta zdvojenítehta a
Obecné užití:
(tehtar nad předcházejícími
písmeny)
nosičtehta etinco nosičtehta enosičtehta arómentehta elambetehta zdvojenítehta o nosičtehta eandotehta ntehta orómentehta enúmentehta ntehta a nosičtehta utincotehta úlambetehta inosičtehta enúmen. silme nuquernatehta inúmentehta omaltatehta e maltatehta arómentehta uampatehta anúmen nosičtehta aóre hyarmentehta ialdatehta inoldotehta aóre tincotehta enúmentehta n nosičtehta aumbartehta ntehta aóremaltatehta etincotehta zdvojenítehta a
Obecné užití:
(tehtar nad následujícími
písmeny)
tincotehta e nosičtehta erómentehta alambetehta zdvojenítehta enosičtehta o andotehta ntehta erómentehta onúmentehta ntehta enosičtehta a tincotehta ulambetehta únosičtehta inúmentehta e. silmenúmentehta imaltatehta onosičtehta e maltarómentehta aampatehta unúmentehta a óretehta a hyarmenaldatehta inoldotehta ióretehta a tinconúmentehta ntehta e umbartehta ntehta aóretehta amaltatincotehta zdvojenítehta enosičtehta a
Et Eärello Endorenna utúlien. Sinomë maruvan ar hildinyar tenn' Ambar-metta.

Klasický mód: númentehta ealdatehta e calmatehta oóremaltatehta aóre nosičtehta ealdatehta atincodlouhý nosičtehta arómentehta inúmen númentehta u tincotehta aóremaltatehta enúmentehta elambe, nosičtehta otincotehta stehta o hyarmentehta erómentehta unúmenúretehta acalmayantatehta onúmen hallarómentehta ótincotehta aesse nuquernatehta enúmen nosičtehta oandotehta ovalatehta a
Obecné užití:
(tehtar nad předcházejícími
písmeny)
númentehta ealdatehta e quessetehta orómenmaltatehta aóre nosičtehta ealdatehta atincotehta árómentehta inúmen númentehta u tincotehta aóremaltatehta enúmentehta elambe, nosičtehta otincotehta stehta o hyarmentehta erómentehta unúmenúretehta aquesseyantatehta onúmen hallarómentehta ótincotehta aesse nuquernatehta enúmen nosičtehta oandotehta ntehta oantotehta a
Obecné užití:
(tehtar nad následujícími
písmeny)

Nelde Cormar Eldatárin nu Tarmenel, Otso Herunaucoin hrótassen ondova.

Zdroje:Zveřejněno: 5. listopad 2009
zpět