Letopisy

Třetí věk


Jako základ posloužil známý Letopis z Dodatku B v Pánu prstenů, ale dál byl doplněn i o údaje z Letopisů králů a vládců, to znamená data související s vládou Gondorských králů a správců, králů Arnoru a Arthedainu, náčelníků Dúnadanů, králů Rohanu, králů Durinova lidu, vladyků Kraje a některých jiných význačných osob.

Pro Eldar to byla léta stmívání. Dlouho v míru vládli Třemi prsteny, zatímco Sauron spal a Jeden prsten byl ztracen; nepokoušeli se však o nic nového a žili ve vzpomínkách na minulost. Trpaslíci se skrývali v hlubinách a střežili své poklady, když se však zlo začalo opět probouzet a znovu se objevili draci, jejich starobylé poklady byly jeden po druhém pleněny a z nich se stal bludný lid. Moria dlouho zůstávala bezpečná, ale její obyvatelstvo se tenčilo, až mnohé z jejích obrovitých síní stály temné a prázdné. I moudrosti a délky života Númenorejců ubývalo, jak se mísili s menšími lidmi.
Když uplynulo asi tisíc let a na Velký zelený hvozd padl první stín, objevili se ve Středozemi Istari neboli čarodějové. Později se říkalo, že přišli z Dalekého západu a byli posli vyslanými, aby se změřili se Sauronovou mocí a sjednotili všechny, kdo měli vůli odporovat mu; bylo jim však zapovězeno odpovídat na sílu silou nebo se pokoušet ovládat elfy či lidi násilím a strachem.
Přišli proto v podobě lidí, třebaže nikdy nebyli mladí a stárli jen pomalu, a měli mnohou moc v mysli i rukou. Svá pravá jména odhalili nemnohým, ale používali jména, jaká jim byla dána. Dva nejvyšší z toho řádu (praví se, že celkem jich bylo pět) byli Eldar nazýváni Curunír, "Dovedný muž", a Mithrandir, "Šedý poutník", ale lidmi na Severu Saruman a Gandalf. Curunír často cestoval ny Východ a nakonec se usídlil v Železném pasu. Mithrandir se nejdůvěrněji přátelil s Eldar, většinou putoval po Západě a nikdy si nezřídil stálé obydlí.
O Třech prstenech věděli po celý Třetí věk jen ti, kdo je nosili. Na konci však bylo známo, že zprvu je drželi tři největší Eldar: Gil-galad, Galadriel a Círdan. Gil-galad dal svůj prsten Elrondovi, než zemřel, Círdan později svůj předal Mithrandirovi. Círdan totiž viděl dál a hlouběji než kdo jiný ve Středozemi a uvítal Mithrandira v Šedých přístavech, věda, odkud přichází a kam se bude vracet.
"Vezmi si ten prsten, Mistře," řekl, "tvá práce bude těžká, ale on ti bude oporou v úmorné lopotě, kterou jsi na sebe vzal. Neboť toto je Prsten ohně a jím můžeš znovu rozdmychat srdce ve světě, který ochládá. Mé srdce však patří Moři a budu zůstávat u šedých břehů, dokud neodpluje poslední loď. Budu na tebe čekat."

2 Isildur sází semenáček Bílého stromu v Minas Anor. Předává Jižní království Meneldilovi. Záhuba na Kosatcových polích; Isildur a jeho tři starší synové jsou zabiti.
3 Ohtar přináší úlomky Narsilu do Imladris.
10 Valandil se stává králem Arnoru.
48 Narozen Eärendil, syn Cemendurův.
109 Elrond si bere Celebrían, Celebornovu dceru.
130 Narození Elrondových synů Elladana a Elrohira.
136 Narozen Anardil, syn Eärendilův.
158 V Gondoru zemřel král Meneldil, nastupuje Cemendur.
222 Narozen Ostoher, syn Anardilův.
238 V Gondoru zemřel král Cemendur, nastupuje Eärendil.
249 V Arnoru nastupuje Eldacar.
241 Narození Arwen Undómiel.
310 Narozen Tarostar, syn Ostoherův.
324 V Gondoru zemřel král Eärendil, nastupuje Anardil.
339 V Arnoru nastupuje Arantar.
397 Narozen Turambar, syn Rómendacila I..
411 V Gondoru zemřel král Anardil, nastupuje Ostoher.
420 Král Ostoher přestavuje Minas Anor.
435 V Arnoru nastupuje Tarcil.
480 Narozen Atanatar I., syn Turambarův.
490 První vpád Východňanů.
492 V Gondoru zemřel král Ostoher, nastupuje Tarostar (Rómendacil I.).
500 Tarostar poráží Východňany a přijímá jméno Rómendacil I.
515 V Arnoru nastupuje Tarondor.
541 Rómendacil zabit v bitvě. Nastupuje Turambar.
570 Narozen Siriondil, syn Atanatara I..
c. 600 Turambar dobývá nová území na Východě.
602 V Arnoru nastupuje Valandur.
652 V Arnoru nastupuje Elendur.
654 Narozen Tarannon, syn Siriondilův.
667 V Gondoru zemřel král Turambar, nastupuje Atanatar I..
654 Narozen Earnil I., syn Tarciryanův.
748 V Gondoru zemřel král Atanatar I., nastupuje Siriondil.
777 V Arnoru nastupuje Eärendur.
820 Narozen Ciryandil, syn Earnila I..
830 V Gondoru zemřel král Siriondil, nastupuje Tarannon Falastur. Zahajuje řadu Lodních králů, kteří budovali námořnictvo a šířili moc Gondoru po pobřežích na západ i na jih.
861 Smrt Eärendura a rozdělení Arnoru. V Arthedainu nastupuje Amlaith z Fornostu.
899 Narozen Ciryaher, syn Ciryandilův.
913 V Gondoru zemřel král Tarannon Falastur, nastupuje Eärnil I., syn Falasturova bratra Tarciryana.
933 Král Eärnil I. dobývá Umbar a ten se stává pevností Gondoru.
936 Král Eärnil I. se ztrácí na moři ve veliké bouři. Nastupuje Ciryandil.
946 V Arthedainu nastupuje Beleg.
977 Narozen Atanatar II., syn Ciryaherův.
1015 Král Ciryandil zabit při obléhání Umbaru Haradskými a Černými Númenorejci. Nastupuje Ciryaher (Hyarmendacil I.).
1029 V Arthedainu nastupuje Mallor.
1049 Narozen Narmacil, syn Atanatarův.
1050 Ciryaher poráží Harad a přijímá jméno Hyarmendacil I.. Gondor dosahuje vrcholu moci.
Asi v tom čase padá stín na Velký zelený hvozd a lidé mu začínají říkat Temný hvozd. První zmínky v záznamech o Periannath, když Chluponozi přicházejí do Eriadoru.
1058 Narozen Calmacil, druhý syn Atanatarův.
c. 1100 Moudří (Istari a přední Eldar) odhalují, že v Dol Gulduru se opevnila zlá moc. Soudí se, že je to jeden z nazgûlů.
1110 V Arthedainu nastupuje Celepharn.
1126 Narozen Minalcar, syn Calmacilův.
1149 V Gondoru zemřel král Hyarmendacil I., nastupuje Atanatar II. Alcarin, "Skvělý".
c. 1150 Plavíni přicházejí do Eriadoru. Statové procházejí průsmykem Rudorohu a postupují do Koutce a do Vrchoviny.
1191 V Arthedainu nastupuje Celebrindor.
1194 Narozen Valacarl, syn Minalcarův.
1226 V Gondoru zemřel král Atanatar II. Alcarin, nastupuje Narmacil I..
1240 Minalcar, syn Narmacilova mladšího bratra Calmacila, je jmenován regentem Gondoru.
1248 Minalcar poráží Východňany u jezera Rhûn; přijímá jméno Rómendacil.
1250 Rómendacil posílá svého syna Valacara jako vyslance k Seveřanům. Jsou budovány pilíře Argonath.
1255 Narozen Eldacar, syn Valacara a severské princezny Vidumavi.
1272 V Arthedainu nastupuje Malvegil.
1294 V Gondoru zemřel král Narmacil I., nastupuje Calmacil, jeho mladší bratr.
c. 1300 Zlé stvůry se opět začínají množit. V Mlžných horách přibývá skřetů a napadají trpaslíky. Znovu se objevují nazgûlové. Hlavní z nich jde na Sever do Angmaru.
Periannath se stěhují na západ, mnozí se usídlují v Hůrce.
1304 V Gondoru zemřel král Calmacil, nastupuje Rómendacil I. (Minalcar).
1330 Narozen Aldamir, syn Eldacarův.
1349 V Arthedainu nastupuje Argeleb I. a vznáší nárok na celý Arnor, protože v Cardolanu ani Rhudauru už nezůstali žádní Isildurovi dědici.
Král Argeleb opěvňuje Větrovské vrchy.
1356 Král Argeleb I. zabit v bitvě s Rhudaurem. Arthedainským králem Arveleg I..
Asi tou dobou opuštějí Statové Koutec a někteří se vracejí do Divočiny.
Imladris je obleženo Angmarem.
1366 V Gondoru zemřel král Rómendacil I., nastupuje Valacar.
1391 Narozen Vinyarion, syn Aldamirův.
1409 Černokněžný král z Angmaru vpadá do Arnoru. Zabit král Arveleg I. a poslední kníže Cardolanu. Fornost a Tyrn Gorthad jsou uhájeny. Věž Amon Sûl zničena.
Arthedainským králem se stává Araphor.
1432 Gondorský král Valacar umírá, nastupuje jeho syn Eldacar a propuká občanská válka. Příbuzenský svár.
1437 Vypálení Osgiliathu a ztráta palantíru. Eldacar prchá do Rhovanionu, jeho syn Ornendil je zavražděn. Nastupuje Castamir Uchvatitel.
1447 Eldacar se vrací a vyhnání uchvatitele Castamira.
Bitva u brodu Erui, Castamir zabit.
Obléhání Pelargiru.
1448 Vzbouřenci pod vedením Castamirových synů unikají a uchvacují Umbar, který se tak stává sídlem korzárů.
1454 Narozen Minardil, syn Hyarmendacila II..
1490 V Gondoru zemřel král Eldacar, nastupuje Aldamir.
1516 Narozen Telemnar, syn Minardilův.
1540 Král Aldamir zabit ve válce s Haradem a umbarskými korzáry. Nastupuje Vinyarion (Hyarmendacil II.)
1551 Vinyarion poráží Haradské a přijímá jméno Hyarmendacil II.
1577 Narozen Tarondor, syn Minastanův.
1589 V Arthedainu nastupuje Argeleb II..
1601 Mnoho Periannath se stěhuje z Hůrky a Argeleb II. jim dává zemi za Baranduinou – založen Kraj.
1621 V Gondoru zemřel král Hyarmendacil II., nastupuje Minardil.
c. 1630 V Kraji se usídlují Statové přicházející z Vrchoviny.
1632 Narozen Telumehtar, syn Tarondorův.
1634 Korzáři plení Pelargir a zabíjejí krále Minardila. Nastupuje Telemnar.
1636 Velký mor pustoší Gondor. Smrt krále Telemnara i jeho dětí. Bílý strom v Minas Anor umírá. Nastupuje Tarondor, syn Telemnarova bratra Minastana.
Mor se šíří na sever a na západ a mnohé části Eriadoru pustnou. Za Baranduinou Periannath přežívají, ale utrpí velké ztráty. Konec Cardolanských Dúnadanů; Tyrn Gorthad obsazen zlými duchy z Angmaru a Rhudauru.
1640 Král Tarondor přemísťuje královský dvůr do Minas Anor a sází semenáček Bílého stromu. Osgiliath se začíná rozpadat.
Mordor zůstává nestřežen.
1670 V Arthedainu nastupuje Arvegil.
1684 Narozen Narmacil II., syn Telumehtarův.
1731 Narozen Durin VI..
1736 Narozen Calimehtar, syn Narmacilův.
1743 V Arthedainu nastupuje Arveleg II..
1787 Narozen Ondoher, syn Calimehtarův.
1798 V Gondoru umírá král Tarondor, nastupuje Telumehtar.
1810 Král Telumehtar Umbardacil znovu dobývá Umbar a vypuzuje korzáry.
1813 V Arthedainu nastupuje Araval.
1832 Narozen Náin I., syn Durina VI..
1850 V Gondoru zemřel král Telumehtar Umbardacil, nastupuje Narmacil II..
1851 Začínají útoky Vozatajů na Gondor.
1856 Gondor ztrácí území na východě a Narmacil II. padne v bitvě. Nastupuje Calimehtar.
1883 Narozen Eärnil II., syn Siriondilův.
1891 V Arthedainu nastupuje Araphant.
1899 Král Calimehtar poráží Vozataje na Dagorladu.
1900 Calimehtar staví v Minas Anor Bílou věž.
1928 Narozen Eärnur, syn Eärnilův.
1934 Narozen Thráin I., syn Náina I..
1936 V Gondoru zemřel král Calimehtar, nastupuje Ondoher.
1940 Gondor a Arnor obnovují styky a utvářejí spojenectví. Arvedui, syn krále Araphanta z Arthedainu, si bere Fíriel, dceru Ondohera Gondorského.
1944 Velký útok Vozatajů na Gondor z východu i z jihu. Ondoher a jeho synové padnou v bitvě. Generál Eärnil poráží napřátele v jižním Ithilienu. Vítězí pak v Bitvě u tábora a zahání Vozataje do Mrtvých močálů.
Gondoru vládne správce Pelendur. Arvedui vznáší nárok na gondorskou korunu, ale je odmítnut.
1945 V Gondoru nastupuje Eärnil II..
1964 V Arnoru nastupuje Arvedui.
1974 Konec Severního království. Černokněžný král zachvacuje Arthedain a dobývá Fornost.
1975 Arvedui tone v zátoce Forochel. Palantíry z Annúminasu a Amon Sûlu jsou ztraceny. Gondorský princ Eärnur přijíždí s loďstvem do Lindonu. Černokněžný král poražen v Bitvě u Fornostu a pronásledován do Obrovišť. Mizí ze Severu. Angmar je zničen.
1976 Aranarth přijímá titul Náčelníka Dúnadanů. Dědičné předměty Arnoru dány do úschovy Elrondovi.
1977 Frumgar vede Éothéod na Sever.
1979 Radda z Blat se stává prvním vladykou Kraje.
1980 Černokněžný král přichází do Mordoru a tam shromažďuje nazgûly. V Morii se objevuje balrog a zabíjí Durina VI..
1981 Náin I. zabit. Trpaslíci pod vedením Thráina I. prchají z Morie. Mnoho lesních elfů z Lórienu prchá na jih. Amroth a Nimrodel ztraceni.
1999 Thráin I. přichází do Ereboru a zakládá trpasličí království.
2000 Nazgûlové se vynořují z Mordoru a obléhají Minas Ithil.
c. 2000 Fram, syn Frumgarův, zabíjí draka Scathu.
2002 Pád Minas Ithil, později známé jako Minas Morgul. Palantír uchvácen.
2035 Narozen Thorin I., syn Thráina I..
2043 V Gondoru zemřel Král Eärnil II., králem se stává Eärnur. Vyzván k boji Černokněžným králem.
Minas Anor přejmenována na Minas Tirith.
2050 Výzva Černokněžného krále opakována. Eärnur jede k Minas Morgul a je ztracen. Končí Anárionův rod. Gondoru vládnou správci až do roku 3019. Mardil se stává prvním Vládnoucím správcem.
2060 Moc Dol Gulduru roste. Moudří se obávají, že by to mohl být Sauron opět nabývající podoby.
2063 Gandalf jde do Dol Gulduru. Sauron ustupuje a skrývá se na Východě. Začíná Ostražitý mír. Nazgûlové zůstávají v Minas Morgul v klidu.
2076 Galador se stává prvním knížetem Dol Amrothu.
2080 Správcem Gondoru Eradan.
2106 Náčelníkem Dúnadanů Arahael.
2116 Správcem Gondoru Herion.
2129 Umírá Galador, první kníže Dol Amrothský.
2136 Narozen Glóin, syn Thorina I..
2148 Správcem Gondoru Belegorn.
2177 Náčelníkem Dúnadanů Aranuir.
2190 Umírá Thráin I., syn Náina I., králem Durinova lidu Thorin I..
2204 Správcem Gondoru Húrin I.
2210 Thorin I. opouští Erebor a jde na sever do Šedých hor, kde se nyní shromažďují pozůstatky Durinova lidu.
2238 Narozen Óin, syn Glóina.
2244 Správcem Gondoru Túrin I..
2247 Náčelníkem Dúnadanů Aravir.
2278 Správcem Gondoru Hador.
2289 Umírá Thorin I., syn Thráina I., Králem Durinova lidu Glóin.
2319 Náčelníkem Dúnadanů Aragorn I..
2327 Aragorn I. zabit vlky. Náčelníkem Dúnadanů Araglas.
2338 Narozen Náin II., syn Óin.
2340 Isumbras I. se stává třináctým vladykou a prvním z linie Bralů. Starorádi osídlují Rádovsko.
2385 Umírá Glóin, syn Thorina I., králem Durinova lidu se stává Óin.
2395 Správcem Gondoru Barahir.
2412 Správcem Gondoru Dior.
2435 Správcem Gondoru Denethor I..
2440 Narozen Dáin I., syn Náina II..
2450 Narozen Borin, druhý syn Náina II.
2455 Náčelníkem Dúnadanů Arahad I.
2459 Narozen Léod, otec Eorla Mladého.
2460 Konec Ostražitý mír|Ostražitého míru]]. Sauron se posílen vrací do Dol Gulduru.
2463 Tvoří se Bílá rada. Asi v tom čase nachází Stata Déagol Jeden prsten a je zavražděn Sméagolem.
2470 Asi tou dobou se Sméagol-Glum skrývá v Mlžných horách.
2475 Útok na Gondor obnoven. Poprvé se objevují skuruti. Osgiliath zničen nadobro a kamenný most zbořen.
2477 Správcem Gondoru Boromir.
c. 2480 Skřeti si budují tajné pevnosti v Mlžných horách, aby uzavřeli všechny průsmyky do Eriadoru. Sauron začíná osídlovat Morii svými stvůrami.
2488 Umírá Óin, syn Glóinův, králem Durinova lidu Náin II..
2485 Narozen Eorl Mladý.
2489 Správcem Gondoru Cirion.
2501 Smrt Léoda, Eorl se stává pánem Éothéodu a krotí Felarófa.
2509 Celebrían je na cestě do Lórienu přepadena v průsmyku Rudorohu a obdrží otrávenou ránu.
2510 Celebrían odjíždí přes Moře. Skřeti a Východňané zaplavují Calenardhon. Eorl Mladý vítězí na Poli Celebrantu a skládá Eorlovu přísahu.
Rohirové se usídlují v Calenardhonu.
2512 Narozen Brego, syn Eorlův.
2523 Náčelníkem Důnadanů Aragost.
2542 Narozen Thrór, syn Dáina I..
2544 Narozen Bregův druhý syn Aldor.
2545 Nájezd Východňanů. Eorl padne v bitvě na Vysočině. Králem Rohanu Brego.
2552 Narozen Frór, druhý syn Dáina I..
2560 Narozen Farin, syn Borina z Durinova rodu.
2563 Narozen Grór, třetí syn Dáina I.
2567 Správcem Gondoru Hallas.
2569 Eorlův syn Brego dokončuje Zlatou síň v Edorasu.
2570 Bregův syn Baldor vstupuje do Zapovězených dveří a ztrácí se.
Brego umírá žalem, králem Rohanu se stává Aldor.
Narození Aldorova syna Fréy. Asi v tom čase se na dalekém Severu opět objevují draci a začínají napadat trpaslíky.
2585 Umírá Náin II., syn Óina, králem Durinova lidu Dáin I..
2588 Náčelníkem Dúnadanů Aravorn.
2589 Dáin I. a jeho syn Frór zabiti drakem, králem Durinova lidu Thrór.
2590 Thrór se vrací do Ereboru. Jeho bratr Grór jde do Železných hor.
2594 Narozen Fréův syn Fréawine.
2605 Správcem Gondoru Húrin II..
2619 Narozen Fréawinův syn Goldwine.
2628 Správcem Gondoru Belecthor I..
2644 Narozen Goldwinův syn Déor.
Narozen Thráin II., syn Thrórův.
2645 Králem Rohanu Fréa.
2654 Náčelníkem Dúnadanů Arahad II..
2659 Králem Rohanu Fréawine.
2655 Správcem Gondoru Orodreth.
2662 Narozen Fundin, syn Farinův z Durinova rodu.
2665 Narozen Náin, syn Gróra ze Železných hor.
2668 Narozen Déorův syn Gram.
c. 2670 Tobold vysazuje v Jižní čtvrtce "dýmkové koření".
2671 Narozen Gróin, syn Farinův z Durinova rodu.
2680 Králem Rohanu Goldwine.
2683 Hromželezo II. se stává desátým vladykou z bralovské linie a začíná hloubit Velké Pelouchy.
2685 Správcem Gondoru Ecthelion I..
2691 Narozen Gramův syn Helm.
2698 Ecthelion I. přestavuje Bílou věž v Minas Tirith.
Správcem Gondoru Egalmoth.
2699 Králem Rohanu Déor.
2710 Vrchovci obsazují opuštěný kruh Železného pasu.
2711 Umírá Borin, syn Náina II.
2718 Králem Rohanu Gram.
2719 Náčelníkem Dúnadanů Arassuil.
2722 Vladykou kraje Isumbras III..
2726 Narozen Helmův synovec Fréaláf.
2740 Skřeti obnovují své nájezdy do Eriadoru.
2741 Králem Rohanu Helm Kladivo.
2743 Správcem Gondoru Beren.
2746 Narozen Thorin II., syn Thráina II.
2747 Bandobras Bral poráží skřetí tlupu v Severní čtvrtce.
2751 Narozen Frérin, druhý syn Thráina II..
2752 Narozen Fréaláfův syn Brytta.
2758 Rohan napaden od západu i od východu a obsazen. Gondor napaden loďstvy korzárů. Helm Rohanský se uchyluje do Helmova žlebu. Wulf se zmocňuje Edorasu.
2758-59 Dlouhá zima. Velké utrpení a ztráty na životech v Eriadoru a v Rohanu. Gandalf přichází na pomoc Krajanům.
2759 Helmova smrt. Fréaláf vypuzuje Wulfa a zahajuje druhou řadu králů Marky. Saruman se usídluje v Železném pasu.
Vladykou kraje Ferumbras II..
2760 Narozena Dís, dcera Thráina II.
2763 Správcem Gondoru Beregond.
Narozen Balin, syn Fundinův.
2767 Narozen Dáin II. Železná noha, syn Náina ze Železných hor.
2770 Drak Šmak se snáší na Erebor. Dol zničen. Thrór uniká s Thráin II.|Thráinem II.]] a Thorinem II..
2772 Narozen Dvalin, syn Fundinův.
2774 Narozen Óin, syn Gróinův.
2780 Narozen Bryttův syn Walda.
2783 Narozen Glóin, syn Gróinův.
2784 Náčelníkem Dúnadanů Arathorn I..
2790 Thrór zabit skřetem v Morii. Trpaslíci se sbírají k odvetnému tažení. Narození Gerontia, později známého jako Starý Bral.
2793 Začíná válka trpaslíků a skřetů.
2798 Králem Rohanu Brytta.
2799 Bitva v Nanduhirionu před Východní branou Morie. Zabit Frérin, syn Thráina II. a Náin, syn Gróra ze Železných hor. Náinův syn Dáin II. Železná noha se vrací do Železných hor. Thorin II. a jeho otec Thráin II. putují na západ.
2800-64 Skřeti ze Severu obtěžují Rohan.
2801 Vladykou kraje Fortinbras I..
2802 Thráin II. a Thorin II. se usídlují na severu Ered Luin za Lunou.
2803 Umírá Farin, syn Borinův z Durinova rodu.
2804 Narozen Waldův syn Folca.
2805 Umírá Grór, syn Dáina I., pánem Železných hor jeho vnuk Dáin II. Železná noha.
2811 Správcem Gondoru Belecthor II..
2830 Narozen Folcův syn Folcwine.
2841 Thráin II. se vydává navštívit Erebor, ale je pronásledován Sauronovými služebníky.
2842 Králem Rohanu Walda
2845 Thráin II. uvězněn v Dol Gulduru; je mu vzat poslední ze Sedmi prstenů.
2848 Náčelníkem Dúnadanů Argonui.
Vladykou kraje Gerontius (Starý Bral).
2850 Gandalf opět vstupuje do Dol Gulduru a odhaluje, že jeho pánem je skutečně Sauron, který sbírá všechny Prsteny moci a hledá zprávy o Jednom a o Isildurově dědici. Nachází Thráina a dostává klíč od Ereboru. Thráin umírá v Dol Gulduru. Králem Durinova lidu Thorin II. Pavéza.
2851 Bílá rada se schází. Gandalf vybízí k útoku na Dol Guldur. Saruman jeho návrh potlačuje. (Později se ukázalo, že Saruman tehdy začal toužit po Jednom prstenu a doufal, že se Prsten snad odhalí, až bude hledat svého pána, bude-li Sauron nějaký čas ponechán v klidu.) Saruman začíná pátrat v oblasti Kosatcových polí.
Skřeti ze Severu zabíjejí rohanského krále Waldu. Nastupuje jeho syn Folca.
2852 Umírá Belecthor II. Gondorský. Umírá Bílý strom a nelze najít žádný semenáček. Mrtvý strom zůstává stát. Správcem Gondoru se stává Thorondir.
2858 Narozeni Folcwinovi synové, dvojčata Folcred a Fastred.
2859 Narozen Fili, syn Dís a synovec Thorina Pavézy.
2864 Rohanský král Folca umírá na zranění ze souboje s pralesním kancem. Nastupuje Folcwine.
Narozen Kili, druhý syn Dís a synovec Thorina Pavézy.
2866 Narozen Thorin III. Kamenná přilba, syn Dáina II..
Narozen Angelimir Dol Amrothský.
2870 Narozen Folcwinův třetí syn Fengel.
2879 Narozen Gimli Přítel elfů, syn Glóinův.
2882 Nastupuje Túrin II..
2885 Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor. Synové Folcwinea Rohanského zabiti ve službách Gondoru.
2890 V Kraji narozen Bilbo.
2901 Většina zbylého obyvatelstva Ithilienu odchází kvůli útokům mordorských skurutů. Je postaveno tajné útočiště Henneth Annûn a opevněn ostrov Cair Andros.
2903 Králem Rohanu Fengel.
2905 Narozen Fengelův syn Thengel.
2907 Narození Gilraen, matky Aragorna II..
2911 Krutá zima. Baranduina a jiné řeky zamrzají. Od severu vpadají do Eriadoru bílí vlci.
2912 Velké záplavy pustoší Enedwaith a Minhiriath. Tharbad je pobořen a opuštěn.
Náčelníkem Dúnadanů Arador.
2914 Správcem Gondoru Turgon.
2920 Smrt Starého Brala, vladykou kraje Hromželezo III..
2922 Narozena Morwen z Lossarnachu, která se provdala za rohanského krále Thengela.
2923 Umírá Gróin, syn Farinův z Durinova rodu.
2929 Arathorn, syn Aradora z Dúnadanů, si bere Gilraen.
2930 Arador zabit skalními obry. Náčelníkem Dúnadanů Arathorn II..
Narození Denethora II., syna Ectheliona II., v Minas Tirith.
Vladykou kraje Isumbras IV..
2931 Aragorn, syn Arathorna II., narozen 1. března.
2932 Umírá Aglahad, devatenáctý kníže Dol Amrothský. Nastupuje po něm jeho syn Angelimir.
2933 Arathorn II. zabit. Gilraen bere Aragorna do Imladris. Elrond ho přijímá jako schovance a dává mu jméno Estel (Naděje); jeho původ se tají.
2939 Saruman zjišťuje, že Sauronovi služebníci propátrávají Anduinu u Kosatcových polí, a že se tedy Sauron dozvěděl o Isildurově konci. Je znepokojen, ale Radě neříká nic.
Vladykou kraje Fortinbras II..
2941 Thorin Pavéza a Gandalf navštěvují v Kraji Bilba a vydávají se na výpravu k Ereboru. Bilbo se setkává se Sméagolem-Glumem a nachází Prsten. Bílá rada se schází; Saruman souhlasí s útokem na Dol Guldur, protože si teď přeje zabránit Sauronovi, aby hledal v Řece. Sauron už má své plány, a proto opouští Dol Guldur. Bitva pěti armád v Dolu. Smrt Thorina II. Bard z Esgarothu zabíjí Šmaka. Dáin ze Železných hor se stává Králem pod Horou a králem Durinova lidu (Dáin II.).
2942 Bilbo se vrací do Kraje s Prstenem. Sauron se tajně vrací do Mordoru.
2943 Thengel si bere Morwen z Lossarnachu.
2944 Bard obnovuje Dol a stává se jeho králem. Glum vychází z Hor a začíná pátrat po "zloději" Prstenu.
2948 Narozen Théoden, syn rohanského krále Thengela.
2949 Gandalf a Balin navštěvují Bilba v Kraji.
2950 Narozena Findulas, dcera Adrahila z Dol Amrothu.
2951 Sauron se otevřeně prohlašuje Pánem a v Mordoru sbírá moc. Začíná obnovovat Barad-dûr. Glum se obrací k Mordoru. Sauron posílá tři nazgûly znovu obsadit Dol Guldur. Elrond odhaluje "Estelovi" jeho pravé jméno a původ a vydává mu úlomky Narsilu. Arwen, jež se právě vrátila z Lórienu, potkává Aragorna v lesích Imladris. Aragorn odchází do Divočiny.
2953 Poslední schůzka Bílé rady. Rozmluva o Prstenech. Saruman předstírá, že Jeden prsten odputoval Anduinou do Moře. Saruman se stahuje do Železného pasu, ujímá se ho a opevňuje se. Protože na Gandalfa žárlí a bojí se ho, posílá zvědy, aby špehovali každý jeho pohyb; všímá si jeho zájmu o Kraj; zanedlouho začíná vydržovat agenty v Hůrce a v Jižní čtvrtce.
Králem Rohanu Thengel.
Správcem Gondoru Ecthelion II..
2954 Hora osudu opět plane. Poslední obyvatelé Ithilienu prchají přes Anduinu.
2955 Narozen Imrahil Dol Amrothský.
2956 Aragorn se setkává s Gandalfem a začíná jejich přátelství.
2957-80 Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.
2963 Narozena Thengelova dcera Théodwyn.
2968 Narození Froda.
2976 Denethor se žení s Findulas z Dol Amrothu.
2977 Umírá Bard, král Dolu. Králem se stává jeho syn Bain.
Umírá Angelimir, dvacátý kníže Dol Amrothský. Nastupuje po něm jeho syn Adrahil.
2978 Narození Boromira, syna správce Denethora II.
Narození Théodreda, syna rohanského krále Théodena. Královna Elfhilda zemřela při porodu.
2980 Aragorn přichází do Lórienu a tam opět potkává Arwen Undómiel. Aragorn jí dává Barahirův prsten a zasnubují se na pahorku Cerin Amroth.
Asi v té době dospívá Glum na hranice Mordoru a seznamuje se s Odulou.
Théoden se stává králem Rohanu.
Narozen Théodenův syn Théodred.
Vladykou kraje Ferumbras III..
Narozen Samvěd Křepelka.
2983 Narozen Faramir, syn Denethorův.
2983 Narozen Smělmír Brandorád.
2984 Smrt Ectheliona II.. Denethor II. se stává Správcem Gondoru.
2988 Findulas umírá mladá.
2989 Balin opuští Erebor a vstupuje do Morie.
Théodwyn si bere Éomunda z Východních úvalů.
2990 Narozen Peregrin Bral.
2991 V Rohanu narozen Éomundův syn Éomer.
2994 Balin hyne v Morii a trpasličí kolonie je zničena.
2995 Narozena Éomerova sestra Éowyn.
c. 3000 Stín Mordoru se dlouží. Saruman se opovažuje použít Orthanckého kamene, ale je lapen do léčky Sauronem, který má Kámen Ithil. Zrazuje Radu. Jeho zvědové hlásí, že Kraj je bedlivě střežen Hraničáři.
3001 Bilbova hostina na rozloučenou. Gandalf má podezření, že jeho prsten je Jeden prsten. Stráž Kraje je zdvojnásobena. Gandalf hledá zprávy o Glumovi a volá na pomoc Aragorna.
3002 Bilbo se stává Elrondovým hostem a usazuje se v Roklince.
Rohanský maršál Éomund zabit v boji se skřety na pomezí Emyn Muilu.
3004 Gandalf navštěvuje Froda v Kraji a během následujících čtyř let návštěvy opakuje.
3007 Bainův syn Brand se stává králem v Dolu.
Smrt Gilraen.
3008 Na podzim Gandalf naposledy navštěvuje Froda.
3009 Narozen Bergil, syn Beregondův.
Během následujících osmi let Gandalf a Aragorn čas od času obnovují pátrání po Glumovi. Prohledávají údolí Anduiny, Temný hvozd, Rhovanion a hranice Mordoru. Někdy během té doby se Glum sám odvážil do Mordoru a byl zajat Sauronem.
Elrond posílá pro Arwen a ta se vrací do Imladris; hory a všechny země dál na východ začínají být nebezpečné.
3010 Umírá Adrahil, dvacátý první kníže Dol Amrothský. Nastupuje po něm jeho syn Imrahil.
3015 Vladykou kraje Paladin II..
3017 Glum propuštěn z Mordoru. Je zajat Aragornem v Mrtvých močálech a přiveden k Thranduilovi do Temného hvozdu. Gandalf navštěvuje Minas Tirith a čte Isildurův svitek.
Éomer se stává maršálem Marky.
3018 Gandalf navštěvuje Froda a potvrzuje totožnost Jednoho prstenu. Je zajat Sarumanem a prchá díky Gwaihirovi. Frodo putuje z Kraje do Roklinky pronásledován nazgûly, v Hůrce se setkává s Aragornem. Střetnutí s nazgûly na Větrově a u Bruinenského brodu. Elrondova rada a vznik Společenstva prstenu.
3019 Válka o Prsten: bitvy u Brodů přes Želíz, bitva o Hlásku, bitva v Dolu, bitva na Pelennorských polích, bitva před branami Mordoru.
Rozbití Společenstva, uzdravení Théodena, pád Sarumana, porážka Oduly, zničení Jednoho prstenu a konečná porážka Saurona.
Smrt Denethora II.. Králem Gondoru a Arnoru se stává Elessar Telcontar, jeho správcem Denethorův syn Faramir. Král Elessar si bere za ženu Arwen.
Smrt Théodena. Králem Rohanu se stává Éomer.
3020 Velký rok hojnosti.
Samvěd si bere Růženu.
3021 Éomer si bere Lothíriel Dol Amrothskou.
Narozena Elanor, dcera Samvěda Křepelky.
První věk
Druhý věk
Čtvrtý věk

Zveřejněno: 4. prosinec 2005
zpět